კითხვა


კითხვის მითითება აუცილებელია
მაგალითი №1: "ვინ უფრო მაგარია მესი თუ რონალო?"
მაგალითი №2: "რომელუი ავტომობილია უსაფრთხო: BWM თუ Mercedes?"

მარცხენა
სურათი

მარცხენა მოწინააღმდეგე

VS

მარჯვენა
სურათი

მარჯვენა მოწინააღმდეგე